06/03/2018

Kiri Te Kanawa

06/03/2018 // 1 Comentario

Dame Kiri Te Kanawa, nacida como Claire Mary Teresa Rawstron (6 de marzo de 1944), más conocida como Kiri Te Kanawa, es una cantante neozelandesa retirada de [...]